Demo

پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اینورتر برق’

نکاتی در مورد موتور برق

موتور دستگاه موتور برق، دیزلی،گازی و یا بنزینی می‌باشد و گازهای ناشی از احتراق درون موتور، موتور برق کربن مونواکسید و گازهای سمی می‌باشد که قرار گفتنموتور برق در محلی نامناسب باعث خفگی یا گاز گرفتگی می گردد.

هیچ گونه تبدیل و یا تغییر قسمت های دستگاه موتور برق که به صورت استاندارد از جانب شرکت تولید کننده نباشد به هیچ عنوان نباید اعمال گردد.

Подвесные потолки